1981.-1972. gados atbalstītie projekti

21.02.22

1981.-1972. gados atbalstītie projekti
11.03.1972

 

 


1981. gada atbalstītie projekti ($40150)

 • Sēklas nauda Latvijas vēstures mācības vielas (1850-1940) dokumentācijas sagatavošanai ($1000)

 • Sēklas nauda Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1800-1914) otrā sējuma krāsu uzņēmumu uzlabošanai ($1000)

 • Sēklas nauda Helsinku universitātes bibliotēkas latviešu materiālu kataloģizēšanas izdevumiem ($1000)

 • Sēklas nauda jaunatnes žurnāla „Jaunie zvani” izdošanai un atzinības balvām jauniem autoriem ($600)

 • Sēklas nauda „Žurnāla” pirmā numuru izdošanai ($500)

 • Sēklas nauda Amerikas Latviešu teātrim mākslinieka Ēvalda Dajevska izstādes sarīkošanai ($1000)

 • Sēklas nauda ASV vidienes sabiedriskā darba semināra sarīkošanai ($350)

 • Ņujorkas latviešu korim Alfrēda Kalniņa operas „Baņuta” koncertu uzveduma sagatavošanai ($10000)

 • Prof. Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1800-1914” otrā sējuma izdošanai ($5000)

 • Saules jostas tautas deju ansamblim uzveduma „Upmaļu saimniece” sagatavošanai 1982. gadā ($4200)

 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($1500)

 • ALA Izglītības birojam vasaras vidusskolu Kursa un Beverīna atbalstam ($9000)

 • Skolotāju semināra „Piebalga” sarīkošanai III ($5000)

1980. gada atbalstītie projekti ($43700)

 • Sēklas nauda Dienvidamerikas „Trešā Latvija” nometnes sarīkošanai Venecuēlā ($600)

 • Sēklas nauda kursu „Ievads vadības mākslā” sarīkošanai Beverīnas vasaras vidusskolā ($800)

 • Sēklas nauda žurnāla „Jaunā Gaita” pirmo 100 burtnīcu indeksa sastādīšanai latviski un angliski ($1000)

 • Sēklas nauda pirmo Eiropas kokļu dienu sarīkošanai ($800)

 • Sēklas nauda latviešu nodaļas materiālu apstrādāšanai Minesotas universitātē Imigrācijas vēstures Pētniecības centrā ($500)

 • Sēklas nauda latviešu bērnu dārza iekārtošanai Minsterē ($400)

 • Sēklas nauda datora atmiņā ierakstīto tautas dziesmu kļūdu labojumiem ($1000)

 • Datorā ierakstīto tautas dziesmu kļūdu labojumiem ($4000)

 • ALA Izglītības birojam vasaras vidusskolu Kursa un Beverīna atbalstam ($9000)

 • Jaunatnes apgādam Ceļinieks latviešu tekstu saliekamās mašīnas iegādei ($10000)

 • Skolotāju kursu sarīkošanai Austrālijā 1981. gadā ($1500)

 • Vitauta Sīmaņa grāmatas „Latvija” izdošanai ($6000)

 • Skolotāju semināra „Piebalga” sarīkošanai II ($5000)

 • Bērnu grāmatu apgādam Atvase rakstāmmašīnas pielāgošanai latviskajai rakstībai ($1100)

 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($2000)

1979. gada atbalstītie projekti ($31376)

 • Sēklas nauda ansamblim „Akacis” skaņu plates izdošanai ($1000)

 • Sēklas nauda grāmatas „The Golden Steel” izplatīšanai universitāšu un lielākajās publiskajās bibliotēkās ($600)

 • Sēklas nauda skolotāju semināra sarīkošanai 2X2 nometnē ($1000)

 • Sēklas nauda, lai varētu turpināt ierakstīt latviešu tautas dziesmas datorā ($1000)

 • Sēklas nauda Latviešu videolenšu studijai un bibliotēkai „Mārietes dziesma” ierakstīšanai videolentē ($400)

 • Sēklas nauda jaunatnes kursu sarīkošanai Anabergā 1979. gada vasarā ($500)

 • Sēklas nauda Baņutas Rubeses/Daces Štauveres izrādes „Varoņdarbi” sarīkošanai Jaunatnes dziesmu svētkos Monreālā ($1100)

 • Jaunu skolotāju semināra „Piebalga” sarīkošanai, rīkoti trīsi gadi ($4776) (Kopsummā $14776)

 • Latviešu videolenšu studijas un bibliotēkas izveidošanai ($10000)

 • Grāmatas „Kā un kāpēc” manuskriptu sagatavošanai un izdošanai ($1000)

 • ALA Latviešu institūta „Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai ($3000)

 • Latviešu tautas pārdzīvojumu mutvārdu dokumentācijai ($4500)

 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($2500)

1978. gada atbalstītie projekti ($26000)

 • Sēklas nauda vēstures materiālu savākšanai paredzētās bērnu grāmatas vajadzībām ($400)

 • Sēklas nauda Rietummičigānas universitātes 1978. gada latviešu valodas kursa sastādīšanai un pavairošanai ($300)

 • Sēklas nauda Dziesmu spēles „Sprīdītis” nošu pavairošanai ($500)

 • Sēklas nauda latviešu tautas dziesmu ierakstīšanai datorā ($1500)

 • Sēklas nauda izrādes „Gaidot Godo” sagatavošanas izdevumu segšanai ($1000)

 • Sēklas nauda „Mazputniņš” vajadzībām ($500)

 • Longines Apkalnes sarakstīto „Lettische Musik” tulkošanai latviski un sagatavošanai iespiešanai ($2000)

 • Grāmatas un skaņu plates „Klausies un lasi” izdošanai ($5000) (1989.g. projekts slēgts neīstenojot)

 • Saules jostas tautas deju ansambļa uzveduma „Mārietes dziesma” sagatavošanai ($10000)

 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($3000) (kopsummā piešķirts $10000 izmaksai piecos gados, 1990.g. projekts slēgts nepabeigts)

 • Dziesmu spēles „Sprīdītis” tālāku izrādes sagatavošanai ($1500)

 • Mūzikas jaunrades sekmēšanai ar Jaunatnes dziesmu svētkiem 1979. gadā Monreālā ($300)

1977. gada atbalstītie projekti ($21810)

 • Sēklas nauda skolotāju semināra sarīkošanai 2X2 nometnē ($660)

 • Sēklas nauda komp. Bruno Skultes simfoniskās poēmas „Daugava” atskaņošanai Ņujorkā ($1000)

 • Sēklas nauda Rietummičigānas universitātes pedagoģijas semināra programmas materiālu sagatavošanai ($450)

 • ALA Latviešu institūtam sērijas „Latvju Enciklopēdija 1962-1982” manuskripta pabeigšanai ($4000)

 • Ansambļa „Kolibri” latviešu mūzikas instrumentu iegādei ($1800)

 • Bērnu kāršu spēles „Ganiņš” sagatavošanai un izdošanai ($6000)

 • Manuskripta "Latvijas vēsture 1300-1500" sagatavošanas materiālu vākšanai ($700)

 • Andreja Jurjāna "Latvju tautas mūzika" un "Danču grāmata" kopsējuma sagatavošanai ($3500)

 • "Latvju dainu" izlases sagatavošanai ar folkloristisku apceri latviešu un angļu valodās ($3000)

 • Prof. Dr. P. Kundziņa manuskripta nobeigšanai, un, sagatavošanai izdošanai grāmatu "Latvijas emigrācijas sākumi Albertas provincē un Kārļa Pļaviņa sēta" ($700)

1976. gada atbalstītie projekti ($10300)

 • ALA Latviešu institūtam sērijas „Latvju enciklopēdija 1962-1982” savākto ziņu apstrādāšanai un pārrakstīšanai ($4500)

 • Populārzinātnisku bērnu grāmatu izdošanai ($5800)

1975. gada atbalstītie projekti

 • ALA Latviešu institūta „Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai redakcijai ($6000)

 • Prof. Dr. E. Andersona manuskripta „The Baltic Area in World Affairs 1914-1920” sagatavošanai publicēšanai ($4500)

 • Pētījumam par to, kāda ir latviskās audzināšanas ietekme uz jauniešu personisko un sabiedrisko attīstībau ($1000)

 • Latviskā mantojuma fonda Bostonā „Spotlight on Latvia” pārspēlēšanai citu latviešu centru vajadzībām ($1000)

 • Krāsu ilustrāciju sagatavošanai prof. Dr. Jāņa Siliņa „Latvijas māksla 1914-1970” pirmajam sējumam ($1000)

 • Latviešu Preses biedrības Kanādas kopai jauno žurnālistu sagatavošanai ($1000)

1974. gada atbalstītie projekti

 • Ilustrāciju sagatavošanai prof. Jāņa Siliņa „Latvijas māksla 1914-1970” pirmajai daļai ($1000)

 • 200 burtnīcu „Mazputniņš” izdošanai paplašinātā un krāšņākā ietērpā ($1000)

 • ALA Izglītības birojam Latvija vēstures manuskripta sagatavošanai latviešu vidusskolu vajadzībām ($1500)

 • Latviešu Inženieru apvienības „Latviešu tehniskās terminoloģijas vārdnīcas” 2., 3. Un 4. sējumu sagatavošanai un izdošanai ($2500)

1973. gada atbalstītie projekti

 • Latviešu valodas gramatikas grāmatas „A Grammar of Modern Latvian” sarakstīšanai sveštautiešu vajadzībām ($1000)

 • Līgas Streipas grāmatas „Manam priekam” - darbiņi un mīklas” sastādīšana un izdošana bērnu vajadzībām ($1000)

 • Grāmatas „Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1961-1970” manuskripta sagatavošanai ($1000)

 • Bērnu grāmatas „Jautrās grāmatas” izdošanai bērnu vajadzībām ($2000)

 • Septiņu Ņujorkas latviešu gleznotāju darbu ievietošanai „Jaunās Gaitas” 100. burtnīcā ($1000)

1972. gada atbalstītais projekts

 • Latviešu frazeoloģismu krājumu „Vārds īstā vietā” sagatavošanai ($1000)