LF10M16 - Grāmata “Kā latviešu rakstnieki abpus dzelzs priekškara viens otru meklēja” (Trimdas un Latvijas rakstnieku saskarsme 20. gs. 50.-80. gados)
18.10.2010


Piešķīrums:  $2,915
Projektu pieteica Eva Eglāja-Kristsone, Dr. philol., pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkoras un mākslas insitūtā (LU LFMI).
Projektu atbalstīja Jānis Peniķis un Lalita Muižniece

Pētījums un grāmata “ Kā latviešu rakstnieki abpus dzelzs priekškara viens otru meklēja” paver skaidrāku un pilnvērtīgāku ne tikai trimdas, bet arī okupētās Latvijas literatūras procesa ainu, iegūstot jaunu, distancētu spriedumu par padomju Latvijas un trimdas “kultūras sakaru” rezultātiem.  Grāmata sabiedrībai piedāvās faktiem un secinājumiem bagātu latviešu literatūras vēstures “sašķeltā” posma šķērsgriezumu, veicinot Aukstā kara seku pārvarēšanu literāro un sabiedrisko procesu izvērtējumā.  Ar šo pētījumu Eglāja-Kristsone centīsies labot iesīkstējušo tendenci - runāt par divām atsevišķām latviešu literatūrām, kas neviļus liek lielai Latijas sabiedrības daļai nepamatoti uztvert trimdas garīgo mantojumu kā perifērisku parādību.  Savā darbā autore mēģina ieskicēt Latvijas un trimdas literatūras vēstures paralēles, iegūstot pilnvērtīgāku latviešu kultūras mantojuma un tautas likteņa kopainu. 

Eva Eglāja-Kristsone Latvijas Universitātē 2007. g. aiztāvēja disertāciju “Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priekškara laikmetā (20. gs. 50.-80. gadi)”.  Eglāja-Kristsone pēta Baltijas literatūru, īpaši izceļot līdz šim maz pētītus padomju okupācijas laika procesus latviešu literatūrvēsturē.