Kā pieprasīt finansējumu un avansu

Tiklīdz projektam ir piešķirts finansējums, tas pāriet aktīvo projektu lietveža pārziņā.  Lietvedis izsūtīs apsveikuma vēstules un instrukcijas sakarā ar naudas pārskaitīšanu un atskaitēm.  Projekta izpildes laikā, visi jautājumi sūtami uz lfvietnieks@gmail.com

Gadījumos, kad projekta izpilde aizkavējas vai, īpašu apstākļu dēļ, projekts ir jāatliek, pieteicējam jāiesniedz rakstisks lūgums adresēts fonda aktīvo projektu lietvedim par projekta izpildīšanas termiņa pagarināšanu. Ja projekta atlikšana ietekmē plānotās projekta izmaksas, apstiprināšanai jāiesniedz arī jauns budžets.

Finansējums tiek izsniegts divās daļās – līdz 50% tiek izmaksāti projektu uzsākot, un atlikušie 50% - pēc projekta noslēgšanas, kad saņemtas visas atskaites. Finansējums tiek izmaksāts ASV dolāros un visas tāmes, kvītis un finansu atskaites iesniedzamas norādot vai pārrēķinot kopsummas ASV dolāros.

Tāme (“estimate”): Dokuments, kas pierāda oficiālas saistības ar konkrētu personu vai firmu, kura sniegs pakalpojumu, materiālus, preci u.c. un kurā uzskaitīti projektā ieplānotie izdevumi. Dokumentā parādas paraksts vai apstiprinājums, ka dokuments sastādīts elektroniski. Pēc tāmes iesniegšanas, projekta vadītājs var saņemt līdz 50% no projekta finansējuma.

Kvīts un kases čeks (“receipt of payment”): Oficiāls apliecinājums tam, ka maksājums veikts un prece vai pakalpojums saņemti.

Finanšu atskaite: pilna atskaite par visām izdevumu kategorijām projektu noslēdzot, kurā tiek atspoguļoti budžetā paredzētie un reāli izlietotie līdzekļi.  Finanšu atskaitē jāiekļauj tikai no LF pieprasītais finansējums, visi saņemtie rēķini un apmaksas kvītis. Pēdējā finansējuma izmaksa notiks tikai pēc tam, kad aktīvo projektu lietvedis būs saņēmis finanšu atskaiti un projekta atskaiti.

Kas jādara Mazajiem projektiem: Lai saņemtu līdz 50% no piešķirtajiem līdzekļiem avansā, aktīvo projektu lietvedim jāiesniedz brīvas formas rakstisks lūgums un tāme, kurā norādīti plānotie izdevumi. Lietvedis dos uzdevumu fonda kasierim šo summu izmaksāt 30 dienu laikā pēc pieprasījuma apstiprināšanas; otrā finansējuma daļa tiks izmaksāta tad, kad noslēdzot projektu būs saņemta un apstiprināta projekta gala atskaite un pilna finanšu atskaite.

Kas jādara Lielajiem projektiem: Lai saņemtu līdz 50% no piešķirtā fiansējuma avansā, jāiesniedz brīvas formas rakstisks lūgums, kas adresēts aktīvo projektu lietvedim un jāpievieno plānoto izdevumu tāme (estimate) vai kvītis un kases čeki (receipts) par jau saņemtiem pakalpojumiem vai izdevumiem.  Atlikums tiks izmaksāts pēc projekta nobeigšanas, kad aktīvo projektu lietvedis būs saņēmis gala un finanšu atskaites ar kvīšu un kases čeku oriģināliem.

Ja līdzekļus lūgsiet izmaksāt pret tāmi, tad kvītis un norēķini iesniedzami cik vien ātri iespējams pēc līdzekļu saņemšanas un izdošanas, un ne vēlāk kā kopā ar gala atskaiti.

Finansējums tiek pārskaitīts tikai projekta pieteicējam (fiziskai personai vai organizācijai). Latviešu Fonds neizmaksā naudu firmām vai privātpersonām, kas darbu veikuši projekta labā. Finansējums tiek izmaksāts ar pārskaitījumu vai čeku ASV dolāros, 30 dienu laikā pēc iesnieguma apstiprināšanas.

Iesniedzot lūgumu par naudas izmaksu jāpievieno sekojošā bankas informācija:

Par saņēmēju:
Name/vārds vai organizācijas nosaukums
Address/adrese
City/pilsēta
State/valsts un/vai pavalsts/štats
Postal code/pasta indekss
Phone/ telefona numurs

Par saņēmēja  banku:
Beneficiary institution (bank)/saņēmēja banka
Bank name/bankas nosaukums
Branch/bankas nodala SWIFT/BIC Code/SWIFT/BIC kods
Account #/konta numurs
Address/adrese
City/pilsēta
State/pavalsts vai štats
Postal code/pasta indekss
Country/valsts