Projektu pieteikšanas noteikumi

Kā pieteikt projektu

Pieteikums sastāv no kompjūterā tiešsaistē aizpildītas pieteikuma veidlapas, 2 rekomendācijām un citiem papildmateriāliem, kas papildina projekta pieteikumu – fotogrāfijām, izvilkumiem no topošās grāmatas, skaņu ieraksta vai video materiāla. Veidlapā jāievieto saiknes uz šiem papildmateriāliem. Iepriekš sazinoties ar Projektu lietvedi, papildmateriālus, kas ir grāmatas vai diski, iespējams atsūtīt pa parasto pastu.

Projekta pieteicējs ir fiziska persona vai organizācija, kas ir atbildīgi par projekta īstenošanu, finansēm un nepieciešamajām atskaitēm. 

Katrs pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadā. Iepriekš iesniegtiem projektiem ir jābūt noslēgtiem līdz jaunā konkursa sākumam - 1. janvārim.

Projektus pieņemam tikai elektroniski no 1. janvāra līdz 15. februārim (ieskaitot). 

Jautājumus sūtīt LF Projektu lietvedim Mārtiņam Hildebrantam uz pieteikumi@gmail.com.

22. janvārī plkst. 1:00 pēc ASV austrumkrasta laika informācijas sesija Zoom, kuras laikā atbildēsim uz jūsu jautājumiem par pieteikšanās procesu. Lūdzam reģistrēties rakstot uz lflietvedis1@gmail.com.

Konkursā pieņem:

Konkursā pieņem projektus, kas ir iesniegti kokursa noteiktajos termiņos, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir: 

 • Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums;
 • Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts;
 • Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
 • Projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.

Konkursā nepieņem:

 • Pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu;
 • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas līdz konkursa sākumam - 1. janvārim, vēl nav pabeigusi īstenot iepriekšējos gados atbalstītu Latviešu Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites par iepriekš saņemto finansējumu;
 • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanas vai izpildīšanas laikā;
 • Pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par finansējuma saņemšanu no bezpeļņas organizācijām;
 • Pieteikumus saimniecisku (peļņas) pasākumu, konkursu, kura uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas un citas vērtīgas balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai;
 • Pieteikumus finansēt projektus vai projekta daļas, kas jau ir paveiktas;
 • Pieteikumus finansēt starptautisku lidojumu vai ceļojumu, pat ja tas ir daļa no lielāka projekta;
 • Pieteikumus, kuros LF finansējums pārsniegtu 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas;
 • Neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus;
 • Pieteikumus finansēt dienas naudu (“per diem”);
 • Pieteikumus tautas tērpu vai koncerta tērpu izgatavošanai;
 • Pieteikumus segt izklaides, ekskursijas un citas aktivitātes, kas nav saistītas ar projekta būtību.

Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji

 • Projekta aktualitāte;
 • Projekta atbilstība Latviešu Fonda mērķiem;
 • Pieteikums pārliecina, ka tiks nodrošināta projekta kvalitatīva īstenošana;
 • Budžeta precizitāte un pamatojums;
 • Projekta atsauksmju kvalitāte un atsauksmes devēja viedoklis;
 • Latviešu Fonda dalībnieku ieinteresētība projekta īstenošanā;
 • Projekta kvalitatīvā vērtība salīdzinot ar citiem iesniegtajiem pieteikumiem.

Padomes locekļi izvērtē visus projektus atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, un pavasara sēdē pirms balsošanas projektus apspriež. Pat ja pieteikums atbilst visiem kritērijiem, tas negarantē finansējumu, jo katru gadu atvēlētā summa nav pietiekoši liela, lai apmierinātu visus pieteikumus.

Cik ātri jāizlieto finansējums?

Mazie projekti jāveic un finansējums jāizmanto viena (1) gada laikā, bet Lielie projekti - trīs (3) gadu laikā pēc līdzekļu piešķiršanas. Ja projekts nav paveikts noteiktajās laika robežās un nauda nav izlietota - LF padomei ir tiesības finansējumu atsaukt.

Latviešu Fonda atbalsts jāpiemin projektu īstenojot. Kā to darīt?

Latviešu Fonda simbols Austras koks ir jāiekļauj projektā un tā reklāmas materiālos, ja tādi ir, ar frāzi:“Projekts (nosaukums) izdots (veidots, veikts utt.) ar Latviešu Fonda atbalstu”. Simbola kopija dažādos lielumos pieejama LF mājas lapā sadaļas “Piesaki projektu” apakšnodaļā “LF logo” vai rakstot Aktīvo projektu lietvedim uz lfvietnieks@gmail.com..