LF21M13 Zviedrijas latviešu kultūras izlase “Skat, skatt!”

22.04.21

Zviedrijas latviešu kultūras izlase

Projekta mērķis: LF finansējumam iesniegtā projekta mērķis ir sagatavot un izdot Zviedrijas latviešu kultūras izlasi jeb antoloģiju bērniem un jauniešiem “Skat, skatt!” (‘skatt’ zviedriski nozīmē ‘dārgumi’). Izlasi veido literāru un dokumentālu darbu fragmenti, vizuāli materiāli un stāsti vieglā valodā par Zviedrijas latviešu personībām un kultūras vērtībām. Citās projekta fāzēs paredzēts veidot interneta resursus mājaslapā un sagatavot materiālus skolotājiem. 

Projekta rezultāti domāti Zviedrijas latviešu bērnu un jauniešu izglītībai un visas Zviedrijas latviešu sabiedrības mūžizglītības vajadzībām. Tie palīdzēs saliedēt Zviedrijas latviešu sabiedrību un cels izpratni par latviskuma saglabāšanas un attīstīšanas iespējām, dzīvojot ārpus Latvijas. Tāpat tie noderēs Zviedrijas latviešu kultūras popularizēšanai ārpus Zviedrijas, sasniedzot latviešus Latvijā un pasaulē. 

Plašākā nozīmē projekta mērķis ir veicināt Zviedrijas latviešu kultūras kontinuitāti un trimdas kultūras pārmantošanu.   

Projekta apraksts: Projekta izpildi veiks projekta komanda – aktīvi Zviedrijas latviešu sabiedrības pārstāvji, kam ir sadarbības pieredze dažādos projektos un profesionālas zināšanas izvēlētajās atbildības jomās.

Projekta satura pārvaldību un sagatavošanu redaktora vadībā veiks redkolēģija un satura autori: Signe Rirdance, Lilita Zaļkalne, Agnese Blaubārde, Anna Petraškeviča, Lūkass Rozītis, Ieva Graufelde. Papildus ir iesaistīti konsultanti, kas pārzina trimdas Zviedrijas latviešu sabiedrības dzīvi un veikumu kultūrā: Laine Lasmane-Wikmark, Austra Krēsliņa, Juris Rozītis. Atbildīgie par dizainu, mājaslapas izveidi un satura publicēšanu: Ints Ivanovskis, Aija Bērziņa. Projekta un finansu vadību nodrošinās Guntis Urtāns.  

Ir panākta vienošanās aktīvi sadarboties ar Stokholmas latviešu skolu, veidojot un testējot saturu un dizainu atbilstoši bērnu un pusaudžu uztverei un interesēm. Projektu paredzēts realizēt vairākos posmos, pabeidzot to vēlākais līdz 2022. gada martam.

Projektu piesaka: Signe Rirdance

LF finansējums: $1000